Úvodné zhrnutie

Spoločnosť Pixxla s.r.o., so sídlom: Vajnorská 135, Bratislava 831 04, IČO: 53658981 (ďalej len „Vlastník“) ako vlastník mobilnej kontajnerovej sauny nazývanú aj ako Pixxla spracúva osobné údaje poskytnuté osobou, ktorá má záujem o dočasný prenájom mobilnej kontajnerovej sauny (ďalej aj ako „Užívateľ“) výlučne za účelom riadneho uzatvorenia a plnenia zmluvy o výpožičke medzi Vlastníkom a Užívateľom v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, najmä prijatia a potvrdenia rezervácie sauny, nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami v rámci plnenia zmluvy, odstúpenia od zmluvy, kontroly plnenia podmienok zmluvy, prípadného uplatňovania nárokov, po dobu vyplývajúcu z týchto podmienok. Osobné údaje nebudú používané na žiadny iný účel, zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

  Právna úprava ochrany osobných údajov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a súvisiace právne predpisy Slovenskej republiky (napr. vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – „GDPR“)

  Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom sauny je Vlastník. Pre konkrétne úkony resp. činnosti spojené so správou sauny a s jej užívaním tretími osobami bude Vlastníkom určený zamestnanec obce alebo iná poverená osoba (ďalej len „Poverená osoba“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa – Vlastníka sauny:

názov: Pixxla s.r.o.
adresa sídla (adresa, na ktorej môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov): Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, e-mail: info@pixxla.sk
tel. číslo: +421 950 494 421

Orgánom dozoru nad ochranou osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

III. Rozsah spracúvania osobných údajov

 1. meno, priezvisko a titul,
 2. e-mailová adresa
 3. telefónne číslo
 4. bankové spojenie/IBAN
 5. adresa bydliska

Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie zmluvy o výpožičke medzi Vlastníkom a Užívateľom v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom je bezplatné užívanie sauny – prijatie a potvrdenie rezervácie sauny, nevyhnutná komunikácia medzi zmluvnými stranami v rámci plnenia zmluvy, odstúpenia od zmluvy, kontroly plnenia podmienok zmluvy, plnenie ďalších zmluvných povinností, prípadné uplatňovanie nárokov.

  Právny základ spracúvania osobných údajov

Podľa  § 13 ods. 1 písm. b) resp. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy o výpožičke medzi prevádzkovateľom ako Vlastníkom sauny (požičiavateľom) a dotknutou osobou – Užívateľom (vypožičiavateľom), resp. v súvislosti s takouto zmluvou a existenciou vzájomných nárokov z takejto zmluvy, na účel uvedený v ods. IV vyššie.

  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je riadna identifikácia dotknutej osoby – Užívateľa  v súvislosti s plnením zmluvy o výpožičke a s uplatnením prípadných nárokov zo zmluvy o výpožičke voči dotknutej osobe, prípadne s oprávnenou obranou pred uplatnenými nárokmi zo strany Užívateľa, príslušnými právnymi prostriedkami.

VII. Príjemcovia osobných údajov

Tretími stranami, ktorým sa poskytnú niektoré osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia prevádzkovateľa, pričom toto poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie čiastkových úkonov pri riadnom plnení zmluvy o výpožičke medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Takýmito príjemcami osobných údajov sú:

 • Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928 (poskytovateľ hostingu e-shopu);
 • Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
 • Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
 • Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States
 • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United State
 • Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469
 • YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States
 • SimplyBook.me ltd. Reg.No.: HE387490 VAT No.: 10387490F. E-mail: support@simplybook.me. Address: 30 Gladstonos str., P. Makedonas Court, Mezzanine Floor, 3041, Limassol, Cyprus
 • GARVIS Solutions s.r.o., with its registered seat 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, ID n.: 28659058
 • GOPAY s. r. o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, Česká republika, oddíl C, vložka 11030

  Všetci príjemcovia osobných údajov sú povinní dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby zaistili požadovanú ochranu osobných údajov, ktoré budú použité výlučne na účely vyplývajúce z týchto podmienok.

Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií sa nerealizuje ani nie je zamýšľaný.

  Doba uchovávania osobných údajov

Po dobu plnenia zmluvy o výpožičke medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, a prípadne aj počas uplatnenia nárokov zo zmluvy voči dotknutej osobe resp. zo strany dotknutej osoby (min. počas trvania príslušnej premlčacej doby, ktorá sa uplatňuje vo vzťahu k daným nárokom).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať.

  Poučenie o právach dotknutej osoby

Za podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby ako aj ďalšie informácie podľa § 21 Zákona;
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov resp. právo na doplnenie neúplných osobných údajov (podľa § 22 Zákona);
 3. právo na vymazanie osobných údajov (podľa § 23 Zákona);
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (podľa § 24 Zákona);
 5. právo namietať spracúvanie osobných údajov (podľa § 27 Zákona);
 6. právo na prenosnosť osobných údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (podľa § 26 Zákona);
 7. právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila (podľa § 14 ods. 3 Zákona);
 8. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – za účelom zistenia, či došlo k porušeniu práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uloženia opatrení na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne na vyššie uvedenej poštovej adrese prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese prevádzkovateľa, kde taktiež môžu byť dotknutej osobe poskytnuté prípadne potrebné bližšie informácie o právach dotknutej osoby.

  Ďalšie informácie dotknutej osobe podľa § 19 Zákona

Poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné, avšak ide o požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť vykonať rezerváciu sauny, a teda uzavrieť a riadne plniť zmluvu o výpožičke medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona nie je uplatnené.

XII. Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.

XIII. Záverečné ustanovenia

Riadnym uskutočnením rezervácie sauny odoslaním vyplneného rezervačného formulára na stránke Rezervácie potvrdzuje dotknutá osoba (Užívateľ), že bola oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma, v platnom a účinnom znení (ku dňu potvrdenia zo strany dotknutej osoby).

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5.2019.